Nhiễm sắc thể X

Nhiễm sắc thể X là một trong hai nhiễm sắc thể giới tính ở người (nhiễm sắc thể còn lại là nhiễm sắc thể Y). Các nhiễm sắc thể giới […]

Nhiễm sắc thể Y

Nhiễm sắc thể Y là một trong hai nhiễm sắc thể giới tính ở người (nhiễm sắc thể còn lại là nhiễm sắc thể X). Các nhiễm sắc thể giới […]