Gen MLH1

Gen MLH1 nằm trên nhiễm sắc thể số 3, cung cấp hướng dẫn để tạo ra một protein đóng vai trò thiết yếu trong việc sửa chữa ADN. Protein này […]

Gen MSH6

Gen MSH6 nằm trên nhiễm sắc thể số 2, cung cấp hướng dẫn để tạo ra một protein đóng vai trò thiết yếu trong công đoạn sửa chữa ADN. Protein […]

Gen AIP

Gen AIP nằm trên nhiễm sắc thể số 11, cung cấp hướng dẫn để tạo ra một protein gọi là protein tương tác thụ thể aryl hydrocacbon (AIP).

Gen PMS2

Gen PMS2 nằm trên nhiễm sắc thể số 7, cung cấp hướng dẫn để tạo ra một protein đóng vai trò thiết yếu trong công đoạn sửa chữa ADN. Protein […]

Gen MSH2

Gen MSH2 nằm trên nhiễm sắc thể số 2, cung cấp hướng dẫn để tạo ra một protein đóng vai trò thiết yếu trong việc sửa chữa ADN. Protein này […]

Gen GNAS

Gen GNAS nằm trên nhiễm sắc thể số 20, cung cấp hướng dẫn tạo ra tiểu đơn vị alpha của phức hợp protein liên kết nucleotide guanin (protein G). Mỗi […]

Gen EPCAM

Gen EPCAM nằm trên nhiễm sắc thể số 2, cung cấp hướng dẫn để tạo ra một protein gọi là phân tử kết dính tế bào biểu mô (EpCAM). Protein […]

Gen MUTYH

Gen MUTYH nằm trên nhiễm sắc thể số 1, cung cấp hướng dẫn để tạo ra một enzyme gọi là MYH glycosylase liên quan đến công đoạn sửa chữa ADN. […]

Gen NF1

Gen NF1 nằm trên nhiễm sắc thể số 17, cung cấp hướng dẫn để tạo ra protein gọi là neurofibromin được sản xuất trong nhiều loại tế bào, bao gồm […]