Whole genome sequencing (WGS)

Whole genome sequencing là gì? ADN và gen ADN hay axit deoxyribonucleic là vật liệu di truyền của người và đa số các sinh vật khác (bao gồm cả nấm […]